Obchodní podmínky/Ochrana osobních údajů

VložteVšeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1) Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1,
§ 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen "kupní smlouva"), smlouvy o poskytnutí služby (dále jen "smlouva o poskytnutí služby") a smlouvy o poskytnutí poradenství (dále jen "smlouva o poradenství") uzavírané mezi poskytovatelkou a klientem. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou a klientem.

2) Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Bc. Jana Šimková, IČO: 07120486, se sídlem Kotyzova 516, Kostelec nad Orlicí, PSČ: 517 41, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 14. 5. 2018, e-mail: Janka.Plivova@seznam.cz, tel. č.: +420 724 708 928(dále jen "poskytovatelka").

3) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

4) Při objednávání nebo rezervaci služeb nebo produktů je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem při objednávání nebo rezervaci služeb nebo produktů jsou poskytovatelkou považovány za správné.

5) Poskytovatelka není plátcem DPH.

6) Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

7) Náklady vzniklé klientovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle těchto obchodních podmínek (zejména náklady na internetové a telefonické připojení) nese klient.

8) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky, nebo úhrada v hotovosti.

9) Případné chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky je poskytovatelka oprávněna opravit na základě
osobní, telefonické komunikace nebo komunikace vedené prostřednictvím emailu, messengeru, apod.

10) Klient je osoba, která s poskytovatelkou uzavře smlouvu dle těchto obchodních podmínek nebo s ní jinak jedná bez rozdílu, zda jde o spotřebitele nebo podnikatele.

11) Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

12) Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

13) Poskytovatelka si vyhrazuje právo odmítnout objednávku klienta, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednanou službu nebo produkt.

14) Odesláním objednávky [MN1] klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy, smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poradenství.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi službu a/nebo poradenství a/nebo poskytnout klientovi produkt a závazek klienta uhradit za požadovaný produkt kupní cenu a/nebo za požadovanou službu a/nebo poradenství odměnu.

a) služby

1) Služby lze u poskytovatelky objednat telefonicky nebo prostřednictvím messenger, přičemž aktuální kontakty jsou umístěny na webových stránkách www.masaze-skala.webnode.cz. Zde jsou také presentovány aktuální služby poskytovatelky.

2) Smlouva o poskytnutí služby je uzavřena úhradou zálohové faktury, popř. úhradou faktury. Poskytovatelka s klientem se mohou domluvit, že k uzavření smlouvy dojde až při započetí služby.

3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta. Obsah provedené služby je vždy důvěrný.

4) Služby jsou poskytovány poskytovatelkou osobně nebo bez osobní účasti klienta, když poskytovatelka seznámí klienta s postupem poskytnutí služby telefonicky, prostřednictvím emailu nebo messengeru. Způsob poskytování služeb je uveden na webových stránkách www.masaze-skala.webnode.cz.

5) Poskytnutí služby začíná běžet v přesně domluveném čase. V případě, že klient nebude v domluvený čas na poskytnutí služby připraven, začne poskytovatelka s poskytováním služby v domluvený čas bez ohledu na připravenost klienta. Pokud není možné službu poskytnout bez účasti klienta a klient svou neúčast na konzultaci neomluví nejméně 24 hodin předem, má se za to, že služba proběhla. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, poskytne klientovi službu v náhradním termínu.

6) Odměna za jednotlivé služby je hrazena předem na základě zálohové faktury bankovním převodem s tím, že po úhradě odměny je klientovi vystavena faktura, nebo v hotovosti. Poskytovatelka s klientem se mohou domluvit, že úhrada odměny bude provedena až na základě vystavené faktury.

7) Poskytovatelka nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji klienta, neboť ty jsou závislé na celkové práci klienta v oblasti duševního rozvoje klienta. Poskytovatelka taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené poskytnutím služby.

8) Poskytnutá služba nenahrazuje zdravotní péči.

b) poradenství - konzultace

1) Poskytovatelka poskytuje poradenství zaměřené na oblast duchovního rozvoje, sebe-rozvoje, péče o tělo a ženství.

2) Poradenství lze u poskytovatelky objednat telefonicky nebo prostřednictvím messengeru. Na webových stánkách www.masaze-skala.webnode.cz jsou presentovány aktuální služby poskytovatelky v oblasti poradenství.

3) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.

4) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

5) Poradenství je provozováno poskytovatelkou osobně nebo telefonicky s tím, že klientovi zavolá poskytovatelka. Osobní konzultace probíhají na předem domluveném místě.

6) Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se za to, že konzultace proběhla.

7) Odměna za jednotlivé konzultace je hrazena předem na základě zálohové faktury bankovním převodem s tím, že po úhradě odměny je klientovi vystavena faktura. Poskytovatelka s klientem se mohou domluvit, že úhrada odměny bude provedena až na základě vystavené faktury nebo v hotovosti.

8) Poskytovatelka nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji klienta, neboť ty jsou závislé na celkové práci klienta v oblasti duševního rozvoje klienta. Poskytovatelka taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené poskytnutím služby.

9) Poskytnutá služba nenahrazuje zdravotní péči.

c) výrobky

1) Výrobky se rozumí výrobky, jejichž autorem je poskytovatelka.

2) Výrobky lze u poskytovatelky objednat telefonicky nebo prostřednictvím messengeru. Na webových stánkách www.masaze-skala.webnode.cz jsou presentovány výrobky, které je možné objednat.

3) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. Kupní smlouva nabývá účinnosti okamžikem uhrazením kupní ceny.

4) Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním výrobku dle kupní smlouvy může klient uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatelky dle instrukcí nebo v hotovosti při osobním odběru v provozovně; nebo v hotovosti při osobním odběru výdejně zásilek.

5) Společně s kupní cenou je klient povinen uhradit poskytovatelce náklady spojené s balením a dodáním výrobků ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6) V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí výrobku. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle vydané faktury.

7) Podle zákona o evidenci tržeb je poskytovatelka povinna vystavit klientovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8) Výrobek je klientovi dodán na adresu určenou v objednávce, prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou klient určil, osobním odběrem v provozovně poskytovatelky.

9) Volba způsobu dodání se provádí během objednávání výrobku.

10) Náklady na dodání v závislosti na způsobu odeslání a převzetí výrobku jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení objednávky poskytovatelky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku klienta, nese klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11) Poskytovatelka vystaví klientovi daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému výrobku.

12) Klient nabývá vlastnické právo k výrobku zaplacením celé kupní ceny včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím výrobku.

13) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) Produkty jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn zákonem
č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

IV. Práva spotřebitele

1) Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele:

 • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce.
 • Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatelka může započít s poskytováním služby dle smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatelky ze smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
 • Spotřebitel zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání produktu, který byl upraven nebo vytvořen podle přání spotřebitele ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku, který byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce b) nebo c) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: "Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne ............. , která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem."
 • Právo na mimosoudní řešení sporu - v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Poskytovatelka je oprávněna k prodeji výrobků a poskytování služeb a poradenství na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní vztah mezi poskytovatelkou a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem a v případě spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2) Poskytovatelka si vyhrazuje právo na změnu obsahu obchodních podmínek. Aktualizované znění obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na webových stránkách poskytovatelky a informace o změně obchodních podmínek bude podle volby poskytovatelky učiněna zpravidla odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním obchodních podmínek na klientem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím 30 dní ode dne, kdy byla klientovi změna obchodních podmínek oznámena.

3) V případě, že klient nebude s příslušnou změnou obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny obchodních podmínek. V případě, že klient nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí.

4) Zvláštní ujednání mezi poskytovatelkou a klientem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.

5) Odpověď klienta s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

6) Poskytovatelka ani klient si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7) Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o právech klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, naleznete na webový stránce poskytovatelky.

8) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

9) Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne .......................

[MN1]Jani, při objednávce prostřednictvím telefonu nebo messengeru bys měla upozornit na obchodní podmínky a měla bys nějak zajistit, abys měla potvrzení, že se s nimi seznámili. Při objednávkovém formuláři, je běžné políčko "seznámil se s obchodními podmínkami", ale v tvém případě nevím, jak to technicky provést, aby to nebylo zbytečně složité. svůj text...


Ochrana osobních údajů

Poskytovatelka služeb se jakožto správce osobních údajů, které ji budou na základě smlouvy uzavřené s klientem (ústně či písemně) nebo na základě souhlasu klienta poskytnuty nebo se souhlasem klientů, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

I. Správce osobních údajů

Jméno: Bc. Jana Šimková

IČO: 07120486

Adresa: Kotyzova 516, Kostelec nad Orlicí, PSČ: 517 41

E-mail: janka.plivova@seznam.cz

II. Právní základ, účel a doba zpracování osobních údajů

A. Právní základ pro zpracování osobních údajů zpracovávaných z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 • smlouva o koupi
 • smlouva o poskytnutí služby

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů - klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše uvedených smluv

Účel zpracování

Poskytování služeb nebo produktů podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • poskytovatelé zajišťující plnění zákonných a smluvních povinností (účetní, advokát, apod.)
 • provozovatelé komunikačních systémů
 • provozovatelé poskytující poštovní služby
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše uvedených smluv a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

B. Právní základ pro zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním.

 • zasílání newsletteru
 • marketing poskytovatelky služeb

Klient, který uzavře smlouvu o koupi, smlouvu o poskytnutí služeb, nebo udělí svůj souhlas prostřednictvím webové stránky poskytovatelky služeb, uděluje souhlas poskytovatelce služeb k zasílání newsletteru a k využití osobních údajů k marketingu poskytovatelky služeb.

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy

Klient, který se účastní živých nebo on-line akcí poskytovatelky služeb, poskytne poskytovatelce služeb reference nebo komentář, uděluje poskytovatelce služeb licenci s fotodokumentací, referencemi a komentáři nakládat ve prospěch své podnikatelské činnosti.

Účel zpracování

Nabídka a informování o službách nebo produktech poskytovatelky služeb. Takto udělený souhlas vylučuje možnost využít osobní údaje klientů ve prospěch třetích osob.

Příjemci osobních údajů

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • poskytovatelé zajišťující plnění zákonných a smluvních povinností (účetní, advokát, apod.)
 • provozovatelé komunikačních systémy
 • provozovatelé poskytující poštovní služby
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti souhlasu klienta se zpracováním za definovaným účelem a po skončení účinnosti nebo odvolání souhlasu klienta s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

III. Cookie

Při procházení webových stránek dochází k zaznamenávání IP adresy klienta, jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je vnímáno jako oprávněný zájem poskytovatelky služeb, neboť v důsledku toho poskytovatelka služeb může nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě souhlasu klienta.

Webové stránky poskytovatelky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies může klient na svém počítači zakázat.

IV. Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou součástí uzavřené smlouvy.

V. Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoliv odvolat souhlas dává klientovi možnost kdykoliv svůj souhlas se zpracování osobních dat odvolat. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se však neuplatní v případech, kdy osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky